0

Elállás

Elállási nyilatkozatminta letölthető változat

Elállási / Felmondási jog


Az elállási/felmondási jog kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő felhasználók (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek. A 45/2014 (II.26) Kormányrendelet értelmében az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a vásárlástól számított 14 napos határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.


Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (1161 Budapest, Rákosi út 131., e-mail. info@optitech.hu). Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt minden kétséget kizáróan igazolható módon elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.


Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni címünkön  (1161 Budapest, Rákosi út 131.). A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Figyelem: az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vevő viseli.


A visszavétel módja a következő: A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, illetve a garancialevéllel együtt visszajuttatnia a 1161 Bp, Rákosi út 131 található telephelyünkre. Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén térítjük meg a teljes vételárat. Az elállási jog gyakorlása nem jelent többletköltséget a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia, így az esetlegesen felmerülő szállítási, ill. utazási költségek a vásárlót terhelik. A szállítási költség visszatérítésére nincsen mód. A termék visszaküldését postai csomagként, ill. utánvétes csomagként sajnos nem áll módunkban elfogadni. Kérjük, hogy a termékeket minden esetben vagy személyesen, vagy valamely futárszolgálattal juttassa vissza. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat és fuvarköltséget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, visszautalja a Vásárló részére.


Amennyiben az árucikk sérült, vagy nem új állapotban van, Társaságunk fenntartja a jogot az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére.
Az adott árucikk díjmentes cseréje csak abban az esetben lehetséges, ha a gyári csomagolásban található kiegészítők, tartozékok, dokumentációk, és azok csomagolása ép és bontatlan állapotban van. Ellenkező esetben a vételár csökkentett értéke kerül visszafizetésre, amely a gyártó általi újracsomagolás és a kiegészítők cseréjének a költsége.


A fogyasztó elállási jogát a 45/2014 (II.26) Kormányrendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja.


A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, a Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése szerint az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f ) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.


Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §). Elállás esetben kérjük, hogy az elállási nyilatkozatára nevet és bankszámlaszámot is adjon meg a csomag küldésekor ahová a vételár visszautalását várja, amennyiben nem személyesen hozza vissza készüléket. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat az info@optitech.hu címen.

About us

Optitech is a well established importer and distributor company in Hungary. We are active for more than 20 years.

1161 Budapest, Rákosi út. 131

(36-1) 403-2724

info@optitech.hu

H-CS 9-17, P 9-14

Your browser stores cookies (data files) to improve the user experience. More information
Your cart
Checkout